Pir­kan­maan Va­sem­mis­ton sään­nöt

PIRKANMAAN VASEMMISTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Vasemmistoliitto ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki, mutta toiminta-alueena on koko Pirkanmaan maakunta. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Tarkoitus

2 § VASEMMISTOLIITTO r.p:n , jota näissä säännöissä kutsutaan puolueeksi, jäsenjärjestönä piirijärjestön tarkoituksena on puolueen sääntöjen toisen ja kolmannen pykälän toteuttaminen toiminta-alueella ja erityisesti

– ottaa kantaa ja vaikuttaa alueellisiin, lääniä ja maakuntaa koskeviin kehittämisohjelmiin sekä muihin poliittisiin kysymyksiin,

– järjestää toiminta-alueellaan toimivien puolueen perus- ja kunnallisjärjestöjen yhteistoimintaa puolueen asettamien poliittisten tavoitteiden ja kampanjoiden toteuttamiseksi,

– ottaa kantaa puolueen politiikkaan ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia puolueen toiminnan kehittämiseksi,

– järjestää puolueen säännöissä määritellyllä tavalla valtakunnallisten vaalien ehdokasasettelu ja vaalikampanja toiminta-alueella,

– toimeenpanna toiminta-alueella puoluekokousedustajien valinta siten kuin puolueen sääntöjen 16. Ja 17. pykälässä on mainittu,

– huolehtia toiminta-alueella jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenhuollosta sekä edistää puolueen jäsenhankintaa.

3 § Tarkoitustaan piirijärjestö toteuttaa auttamalla ja edistämällä jäsenjärjestöjensä toimintaa, järjestämällä tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, juhla- ja raittiustapahtumia ja muuta vastaavaa poliittista toimintaa sekä kustantamalla, julkaisemalla ja levittämällä kirjallisuutta ja lehtiä.

Piirijärjestö voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä sekä osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö voi, asianomaisen luvan hankittuaan, harjoittaa paikallista radio- ja TV-toimintaa, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingotoimintaa, kirjapaino-, kirjakauppa-, elokuva-, teatteri- ja kioskiliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

4 § Piirijärjestön jäseneksi pääsevät piirijärjestön toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt perus- ja kunnallisjärjestöt sekä yksityiset henkilöjäsenet. Jäsenet ottaa ja erottaa piirihallitus. Toiseen puolueeseen kuuluva järjestö tai henkilö ei voi olla piirijärjestön jäsenenä.

Piirijärjestön jäsenellä on oikeus osallistua sen päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestölle, sekä saada tietoja kaikista piirijärjestön päätöksistä sekä piirijärjestön toiminnasta ja tilasta.

5 § Piirijärjestön toimintaan voivat osallistua myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenten ja muiden yksityisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröimättömät ryhmät, joita molempia nimitetään näissä säännöissä toimintaryhmiksi ja jotka piirihallitus piirijärjestön yhteydessä toimiviksi toimintaryhmiksi hyväksyy. Tällaisella toimintaryhmällä on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestön päätöselimille.

6 § Piirijärjestön ja sen jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet maksavat piirijärjestölle piirimaksua. Sen suuruudesta seuraavalle vuodelle päätetään edellisen vuoden syksyllä pidettävässä puoluevaltuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Piirijärjestö voi lisäksi kantaa jäsenjärjestöiltään ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään piirijärjestön syyskokouksessa.

Piirimaksua maksetaan puolueen jäsenmaksun yhteydessä. Puolue suorittaan jäsenmaksujen kannon posti- ja pankkiyhteyksiä käyttäen ja tilittää piirimaksut puolivuosittain piirijärjestölle. Jäsenjärjestön henkilöjäsenten maksama piirimaksu on samalla kyseessä olevan järjestön jäsenmaksu piirijärjestölle.

7 § Jäsenjärjestö ja piirijärjestön henkilöjäsen voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta piirikokoukselle.

8 § Piirihallitus voi erottaa jäsenjärjestön tai piirijärjestön henkilöjäsenen puolueen sääntöjen 7. Pykälässä mainituilla perusteilla piirijärjestöstä. Ennen erottamista on erotettavalle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jos jäsenjärjestö tai piirijärjestön henkilöjäsen on jättänyt jäsenmaksunsa (piirimaksun) suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voi piirihallitus katsoa jäsenjärjestön tai henkilöjäsenen eronneeksi.

Piirijärjestön kokous

9 § Piirijärjestön päättävä elin on piirijärjestön kokous. Piirijärjestön kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun puoliväliin mennessä. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta edellisen kevätkokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella ja jokaiselle jäsenjärjestölle lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavoin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, ja se on pidettävä, milloin piirihallitus niin päättää tai milloin neljäsosa (1/4) piirijärjestön jäsenistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

10 § Piirijärjestön kokouksiin voivat osallistua äänioikeutettuina edustajina kaikki ne piirijärjestön perus- ja kunnallisjärjestön henkilöjäsenet ja piirijärjestön henkilöjäsenet, jotka omaavat puolueen sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet.

Puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja piirihallituksen jäsenillä sekä piirijärjestön ja puolueen toimihenkilöillä on piirijärjestön kokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

11 § Piirijärjestön kevätkokouksen tehtävät on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä piirihallituksen laatima kertomus piirijärjestön toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta,

3) käsitellä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunnon kuultuaan vahvistaa tilinpäätös,

4) päättää vastuuvapauden myöntämisestä piiritoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille,

5) päättää kokouksien koollekutsumislehdestä sääntöjen 9.pykälän rajoissa,

6) tehdä ehdotus puolueelle piirijärjestön toiminta-alueelta puoluevaltuustoon valittavista jäsenistä siten kuin puolueen sääntöjen 19.pykälässä on mainittu, sekä

7) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat.

Piirijärjestön syyskokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,

3) päättää mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,

4) päättää piirihallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä 12.pykälän rajoissa ja valita piirihallituksen puheenjohtaja, 1-2 varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet toiminta-alueen eri seudut huomioiden,

5) valita piirijärjestön tilejä ja hallintoa tarkastamaan
yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja sekä

6) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat.

Piirihallitus

12 § Piirijärjestön hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa piirihallitus, johon kuuluu syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, 1 – 2 varapuheenjohtajaa ja 5 – 20 muuta varsinaista jäsentä ja 3 – 5 varajäsentä

Piirijärjestön työntekijöillä sekä puolueen edustajilla ja toiminta-alueen kansanedustajilla on puhe-, esitys- ja läsnäolo oikeus piirihallituksen kokouksissa.

Piirihallituksen puheenjohtajan vaali suoritetaan siten, että vaali toimeenpannaan niiden ehdokkaiden kesken, joita on ehdotettu piirin puheenjohtajaksi. Vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi piirin puheenjohtajaksi.
Piirihallituksen varapuheenjohtajien vaali suoritetaan siten, että vaali toimeenpannaan niiden ehdokkaiden kesken, joita on ehdotettu piirin varapuheenjohtajiksi. Vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi piirin I varapuheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut on tullut valituksi piirin II varapuheenjohtajaksi.

Piirihallituksen jäsenet valitaan yksinkertaista enemmistövaalitapaa noudattaen.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Piirihallituksen tehtävänä on

1) panna toimeen piirikokouksen päätökset,

2) ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja muutoinkin johtaa piirijärjestön käytännön toimintaa,

3) valita piirijärjestöä edustavat luottamushenkilöt seudullisiin ja maakunnallisiin kuntayhtymiin yhteistyössä kunnallisjärjestöjen sekä valtuustoryhmien kanssa ja käsitellä puolueen politiikan pääsuuntaviivat ko. kuntayhtymissä,

4) huolehtia piirijärjestön taloudenhoidosta,

5) kutsua koolle piirijärjestön kokoukset,

6) järjestää osanotto valtiollisiin vaaleihin,
7) nimittää työvaliokunta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät,

8) ottaa ja erottaa sihteeri/toiminnanjohtaja sekä muut toimihenkilöt ja sopia heidän palkkansa ja muut työsuhteen ehdot, sekä

9) pitää jäsenluetteloa.

Työvaliokunta

14 § Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluva piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 2-5 muuta jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella piirihallituksen kokoukset, huolehtia piirihallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä piirijärjestön juoksevien asioiden hoidosta piirihallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Nimenkirjoitus

15 § Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri/toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

16 § Piirijärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Yleisiä määräyksiä

17 § Sääntöjen muuttamiseen tai piirijärjestön purkamiseen tarvitaan piirijärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä, ja siihen on saatava ennen rekisteriin merkitsemistä puoluehallituksen suostumus.

18 § Jos piirijärjestö lakkautetaan, siirtyvät sen varat Vasemmistoliitto r.p:lle

19 § Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.