Pir­kan­maan Va­sem­mis­to­lii­ton so­te-vaa­lioh­jel­ma

Pirkanmaan Vasemmistoliiton sote-vaaliohjelma

Yhdenvertaiset hyvinvointipalvelut kaikille pirkanmaalaisille

 

Johdanto

Vasemmisto tavoittelee hyvinvointi- ja terveyserojen poistamista, palveluiden saatavuuden parantamista ja henkilökunnan työolojen parantamista. Palveluihin on päästävä koko Pirkanmaan alueella. Peruspalvelut on oltava ihmistä lähellä, erikoispalvelut voidaan järjestää keskitetymmin, kuitenkin saavutettavasti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on tarpeellinen hyvinvointi- ja terveyserojen tasaamiseksi. Tällä hetkellä esimerkiksi pienituloisten elinajanodote on useita vuosia alempi kuin hyvätuloisten. Terveyseroja synnyttää epätasa-arvoinen terveydenhoitojärjestelmä, jossa työelämän ulkopuolella olevien pääsy perusterveydenhuoltoon on työssäkäyviä huonompaa.

Nykyisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelma on palveluiden pirstaleisuus. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erottaminen omien organisaatioiden alle on johtanut tilanteeseen, jossa perusterveydenhuollosta on merkittävä pullonkaula erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä tulee kehittää toimimaan saumattomasti molempiin suuntiin. 

Uuden hyvinvointialueen luominen on hyvä asia, koska se tuo mahdollisuuden tuoda yhteen perusterveydenhoito, erikoissairaanhoito ja myös sosiaalipalvelut. Toisaalta on kiinnitettävä huomiota siihen, että päätöksenteko ei karkaa liian kauas kansalaisten tasolta. Päätöksenteossa on kuultava aidosti palveluiden käyttäjiä ja kehitettävä palveluita käyttäjälähtöisesti. Alueellinen tasa-arvo on huomioitava ja jos aluevaltuustoon ei pääse edustajia tietyiltä alueilta, kyseisten alueiden osallistumismahdollisuudet on turvattava muuten.

Opiskeluhuollon siirtyminen hyvinvointialueille tarjoaa alueille mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä siellä, missä lapset ja nuoret muutenkin viettävät aikaa eli kouluissa.  Työntekijävajetta sosiaali- ja terveydenhuollon muilla sektoreilla ei voi kuitenkaan paikata näillä työntekijöillä.

Sote-palvelutarjonnan tulee olla vahvasti julkisen puolen tuottamaa, koska kaupallisen sektorin tuottamissa palveluissa on jo useita hälyttäviä esimerkkejä johtuen sektorin pyrkimyksestä taloudellisiin voittoihin ihmisten kustannuksella.

 

Asiakaslähtöiset palvelut kaikille Pirkanmaalla 

Tulevaisuuden sote-palvelut tulee rakentaa hyvin toimiviksi kokonaisuuksiksi, joita toteutetaan moniammatillisesti ja joista tiedotetaan selkeästi. Tällä hetkellä ongelmana on epätietoisuus siitä, millaisia palveluita on mahdollisuus saada.

Ajanvarauksen on oltava mutkatonta ja aikoja on oltava saatavilla eri puolilla Pirkanmaata. Sujuva ajanvaraus edellyttää hyvää it-järjestelmää ja hyvin suunniteltua työn organisointia. 

Puhelinpalveluun on varattava riittävästi sote-ammattilaisia, jotta kaikkiin puheluihin voidaan vastata saman päivän aikana ja palvelutarve arvioida samalla. Nykyisellään useissa kunnissa puhelinajanvaraus on toiminut niin huonosti, että aluehallintovirasto on joutunut siihen puuttumaan.

Sote- keskuksissa tulee olla sosiaalityön osaamista ja riittävää asiakasohjausta, jotta asukkaat saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta oikeiden palveluiden piiriin.

Terveyspalveluita ei tarvitse järjestää aina lääkärivetoisesti. Hoitotiimi voi esimerkiksi ohjata suoraan fysioterapeutille ilman lääkärillä käyntiä. Myös esimerkiksi tukikengät pitäisi voida saada fysioterapeutin arvion kautta. 

Erilaisia innovatiivisia toimintatapoja ja  työparimalleja tulee selvittää, millä osaltaan tuetaan henkilöstön saatavuutta ja annetaan mahdollisuus osaamisensa käyttöön.

Sote-keskuksissa tehdään työtä moniammatillisesti, käytetään tutkimukseen perustuvia menetelmiä ja kannustetaan työntekijöitä oman osaamisensa hyödyntämiseen ja keihttämiseen.

Asiakaslähtöinen palvelu edellyttää myös, että hyvinvointialue välttää suuria kilpailutuksia, vaan pilkkoo kilpailutukset pienemmiksi, jotta pienillä palveluntarjoajilla on mahdollisuus osallistua niihin. Kilpailutuksissa on korostettava laatua ja palvelutuotannon eettisyyttä hinnan sijaan. Käytettävien yksityisten palveluntuottajien on maksettava veronsa Suomeen.

Vammaisten palvelut pitää taata ja heidän kohtaamistaan eri palveluissa pitää parantaa nykyisestä. Vammaiset tulee kohdata palveluissa täysivaltaisina toimijoina, eikä vain toimenpiteiden kohteina. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaan tulee osoittaa riittävät resurssit ja valvonta tulee järjestää tehokkaasti.

Sosiaalisten ongelmien kasautuminen ja periytyminen seuraaville sukupolville lisää eriarvoisuutta. Tästä syystä hyvinvointialueilla on panostettava monipuolisesti sosiaalihuollon eri palveluihin, jotta ihmiset saavat riittävästi apua ja tukea elämän eri tilanteissa.

 

Lähipalveluista pidettävä kiinni 

Hyvinvointialueella on velvollisuus turvata lähipalvelut. Uudistus ei saa tarkoittaa palveluiden keskittämistä, vaan palvelut pitää tuottaa siellä, missä niille on tarvetta. Lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Palveluverkon on oltava kattava ja kiinteiden sote-kiinteistöjen lisäksi kehitetään uudenlaisia palvelumalleja, kuten palveluiden tarjoamista muissa tiloissa kuin sote-kiinteistöissä sekä liikkuvia palvelupisteitä. Palveluita on oltava tarjolla kaikissa Pirkanmaan kunnissa.

Toimiva lähipalvelu tarkoittaa mahdollisuutta päästä hoitajan, yleislääkärin tai sosiaalityöntekijän vastaanotolle seitsemässä päivässä omassa lähipalvelupisteessä. Erikoislääkäripalveluita ja erikoissairaanhoitoa ei tule keskittää vain Tampereelle, vaan niitä tulee tarjota myös muilla paikkakunnilla. 

 

Kohtaaminen ja kokonaisvaltainen vastuunotto

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kohdattava asiakkaat ja potilaat kokonaisvaltaisesti ja luotava palvelupolut yhteneväiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavat palvelut tuodaan asiakkaan luokse, sen sijaan että asiakas joutuu juoksemaan eri toimipisteestä toiselle.

Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä vanhusten kotipalvelussa tarvitaan toimintamallia, jossa asiakkaan tilanteesta huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Asiakkaalle tarvitaan vastuutyöntekijä, joka johtaa moniammatillista tiimiä ja yhteistyötä. Esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät toimi saumattomasti yhteen, jos ihminen lokeroidaan vain toisen palvelun alle. Sen sijaan tarvitaan moniammatillinen tiimi, josta löytyy vastuutyöntekijä.

Omaishoitajien asemaa on parannettava, apu räätälöitävä asiakaslähtöisesti.

Uudistuksen myötä toteutetaan yhden luukun periaate.

 

Työntekijät ovat hyvinvointialueen voimavara

Pirkanmaan hyvinvointialueen on oltava esimerkillinen työnantaja ja haluttu työpaikka. Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät ovat tällä hetkellä kohtuuttoman työtaakan alla ja uudistuksen on tuotava asiaan korjaus. 

Varahenkilöstöä on lisättävä. Esimerkiksi vanhainkodeissa ja varhaiskasvatuksessa tulee olla varahenkilöstöjärjestelmä, jossa varahenkilöllä on oma kotiyksikkö.

Työntekijöiden palkat on harmonisoitava ylöspäin ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkkausta näin parannettava. Työsuhteiden on oltava vakaita, ilman tarpeettomia määräaikaisuuksia. Työntekijöillä on oltava vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä. Hyvinvointialueen tulee kehittää työpaikkademokratiaa. Lisäksi työpaikan sisäisen toimintakulttuurin tulee olla kaikkia ammattiryhmiä kunnioittava.

Työntekijöiden jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yksi keino parantaa jaksamista on ehkäistä työn valumista vapaa-ajan puolelle esimerkiksi varallaolon kautta. Työn oikeudenmukaisella jakamisella ehkäistään työstressin potemista vapaa-ajalla.

Riittävä henkilöstömäärä on avainasemassa. Työntekijöitä tulee palkata lisää sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tukityön tekijöitä tulee lisätä, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä varsinaiseen hoivatyöhön. Rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi tulee lisätä sote-alan koulutusta ja parantaa muuntokoulutuksen edellytyksiä. Toisaalta työntekijät on saatava pidettyä alalla työolosuhteita parantamalla.

Hyvinvointialueen johtaminen perustuu kansanterveyteen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Johtaminen on ammattimaista ja johtajat tuntevat sote-alan työn sisällön.

 

Asiakasmaksut eivät saa olla este hoitoon hakeutumiselle

Asiakasmaksut perusterveydenhuollossa ehkäisevät pienituloisten hoitoon hakeutumista, mikä johtaa hoitovelkaan. Lopulta seurauksena voi olla vaivan paheneminen ja tarve erikoissairaanhoidon palvelulle, mikä on myös julkiselle taloudelle kalliimpaa kuin perusterveydenhuolto ja ennaltaehkäisy. 

Asiakasmaksuja tulee alentaa ja lisäksi käyttää lainsäädännön mahdollisuutta alentaa tai jättää asiakasmaksuja perimättä, kun niiden periminen on asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi kohtuutonta. Terveyskeskusmaksu pitää poistaa. Asiakasmaksujen perinnässä ei pidä käyttää yksityisiä perintäyhtiöitä. Kenenkään ei pidä joutua ulosottoon terveytensä takia. 

Pidemmällä aikavälillä hyvinvointialue tarvitsee verotusoikeuden itsehallinnon turvaamiseksi. 

 

Pelastustoimi turvana Pirkanmaalla 

Pelastustoimen on toimittava yhdenvertaisesti kaikkialla Pirkanmaalla. Osana pelastustoimea on turvattava myös sopimuspalokuntien ja vapaapalokuntien toimintaedellytykset. Vasteajat on pidettävä kohtuullisina kaikkialla Pirkanmaalla. 

Pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyötä on vahvistettava. Ensihoitohenkilöstön ja perusterveydenhuollon yhteistyötä päivystysaikana kehittämällä parannetaan palveluiden saatavuutta.

Pelastustoimen yhteydessä on panostettava ennaltaehkäisyyn, esimerkiksi palotarkastuksiin, valistukseen ja koulutuksiin. Lisäksi pelastustoimeen liittyen olisi syytä selvittää nuohouksen järjestämisvastuun palauttamista pelastuslaitokselle. 

 

Osallistavaa päätöksentekoa – ei vallan keskittämiselle

Sote-uudistuksen suurimpia edistysaskeleita kuntapohjaiseen malliin nähden on järjestelmän demokraattisuus, sillä toisin kuin kuntayhtymissä, hyvinvointialueiden korkein päätöksentekoelin, aluevaltuusto, valitaan yleisillä vaaleilla.

Pelkkä aluevaltuusto ei kuitenkaan riitä takaamaan avointa ja demokraattista päätöksentekoa. Rinnalle tarvitaan asukkaiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Hyvinvointialueen hallinto tulee rakentaa sellaiseksi, että kaikkien asiakasryhmien ja paikkakuntien ääni kuuluu päätöksenteossa.

Pirkanmaan vasemmisto kannattaa lautakuntamallia, mikä mahdollistaa myös muiden kuin valtuutettujen ja varavaltuutettujen valitsemisen päättäjiksi lautakuntiin. Tämä lisää demokratiaa ja vähentää vallan keskittymistä. Toisaalta sektorikohtaisten lautakuntien lisäksi tarvitaan aluefoorumeita ja asiakasraateja.

Hallinnon toimintaperiaatteena tulee olla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen ja läpinäkyvyys. Sote-uudistus ei saa tarkoittaa vallan keskittämistä pienille sisäpiireille.

 

Sotevaaliohjelman on hyväksynyt 

Pirkanmaan Vasemmistoliiton syyspiirikokous Tampereella 27.11.2021