Maakuntavaltuustoaloite työllisyyden parantamiseksi Pirkanmaalle

Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmä aloite 15.12. 2014

Pirkanmaan maakuntakaavan valmistelutyöhön liittyen on tehty kattavat selvitykset usealta maakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen tähtäävältä eri osa-alueelta. Näitä selvityksiä tullaan hyödyntämään maakuntakaavan aikaan saamiseksi. Selvityksiä tulee laajasti hyödyntää myös muutoin maakunnan elinvoimaisuutta lisättäessä.

Kaavan taustatyössä ja liiton muussa toiminnassa on tehty useita sellaisia erillisselvityksiä, joita voidaan ja tulee käyttää mahdollisuuksina työllisyyden parantamiseksi. Tällainen on mm. uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä koskevat selvitykset.

Pirkanmaalla on nyt noin 34 000 työtöntä työnhakijaa eli noin 14 prosenttia työvoimasta.  Tilanne on koko maata heikompi. Samanaikaisesti työnhakijoiden ja vapaiden työpaikkojen kohtaanto on varsin heikko. Tässä saattaa osaselityksenä olla työvoimahallinnossa tehdyt uudistukset, jotka pääsääntöisesti näyttäytyvät työnhakijoiden silmissä selvinä heikennyksinä.

Kunnille on myös asetettu lisääntyviä velvoitteita osallistumisesta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tai työmarkkinakustannusten maksamiseen. Kun kunnille ei tässä yhteydessä ole annettu lisää resursseja ja kun kuntatalous muutoinkin on tiukilla, on tilanne niin työttömien kuin kuntienkin kannalta kohtuuton.

Vasemmistoliiton maakuntavaltuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Pirkanmaan liitto ryhtyy valmistelemaan koko maakuntaa kattavaa työllistämisselvitystä. Siinä tulee muun muassa konkretisoida eri ohjelmissa ja tehdyissä selvityksissä esitettyjen kehittämistoimien mahdollisuudet lisätä työvoimavaltaista yritystoimintaa. Niin ikään tulee yksityiskohtaisesti esittää, mitä eri tukimuotoja yrittäjillä on käytettävissään yritystoiminnan aloittamiseksi ja/tai laajentamiseksi ja uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Tällainen tietopaketti ja selvitys tulee saattaa mm. yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrittämiseen ja työllistämiseen osallistuvien yhteisöjen käyttöön.

Aloitteen mukaisessa työllistämisselvityksessä tulee myös esittää toimenpiteitä, joilla työvoimahallinnon ja kuntien yhteistä toimintaa voidaan tehostaa. Yhteistoiminnan tulee tukea kuntien toimintaa ja mahdollisuuksia.